سوره نور آیه ۶۱

نور آیه 61
لذت زندگی

بر نابینا ایرادى نیست، و بر لنگ ایرادى نیست و بر بیمار هم ایرادى نیست، و نیز بر خود شما در اینکه از خانه هاى خودتان، یا خانه هاى پدرانتان، یا خانه‌هاى مادرانتان، یا خانه‌هاى برادرانتان، یا خانه‌هاى خواهرانتان، یا خانه‌هاى عموهایتان، یا خانه‌هاى عمه‌هایتان، یا خانه‌هاى داییهایتان، یا خانه‌هاى خاله‌هایتان، یا خانه هایى که کلیدشان را در اختیار دارید، یا (خانه‌هاى ) دوستتان، بخورید…

(سوره نور، آیه ۶۱)

از فرصت‌هایی که در اختیارتان است بهره ببرید. آدم‌هایی هستند که به دلیل دلواپسی‌ها و معذوریت‌های بی‌جا امکان لذت‌بردن از موقعیت‌های خوب زندگی را از دست می‌دهند. یک مثال این قضیه حقی است که سازمان برای فرد قائل شده و او به دلیل احساس تعهد بیش از حد، آنچنان بر خود سخت می‌گیرد که مجال «لذت کار» را از دست می‌دهد. دلواپسی‌هایی از این دست را باید مهار کرد. مادرانی هستند که احساس مادرانه بزرگ شده‌شان مجال خوش بودن آنها را تباه می‌کند.