سوره نور آیه ۲۸ / خطوط قرمز را رعایت کنید

نور-28
حفظ حریم خصوصی

پس اگر کسى را در آنها  (خانه ها) نیافتید، وارد آنها نشوید، تا آنکه به شما اجازه داده شود؛ و اگر به شما گفته شد برگردید، برگردید که آن براى شما پاکیزه تر است، و خداوند به آنچه مى کنید داناست.

سوره نور آیه ۲۸

گاه حضور ما مزاحمت و اخلال در فرآیندها ایجاد می کند. خانه نماد امنیت و آرامش خاطر است. مادری که به همه مسائل زندگی فرزند خود کار دارد و برای او حریم شخصی قائل نیست، بی گمان فرزندی وابسته و مضطرب پرورش خواهد داد. مدیر ارشدی که بدون ضابطه به حیطه مدیران زیر دستی وارد شده و مداخله می کند، قدرت تصمیم گیری و مدیریت را از آنان سلب می کند. در نتیجه، سازمان از نتایج این اخلال آسیب خواهد دید.

انسانی آگاه باشید، حریم ها و خطوط قرمز را رعایت کنید تا فرآیندها به صورت با ثبات و بدون تنش پیش روند.