سوره نوح آیه ۷ / تابلوی تلاش کافیست

نوح-7
مرز نهایی تلاش

و من هر چه دعوتشان مى کنم تا سرانجام آنان را بیامرزى، انگشتانشان را در گوشهایشان مى گذارند، و خود را در جامه هایشان مى پوشانند و [در کفر] پاى مى فشرند و سخت گردنکشى مى کنند.

سوره نوح آیه ۷

نوح پیامبری است که حد نهایی تلاش برای اصلاح را نشان می دهد. چه زمانی باید درمان عضو را متوقف و آن را قطع کرد؟ چه زمان باید از تلاش برای اصلاح رابطه زناشویی دست شست و به طلاق اندیشید؟ حد نهایی تلاش برای نفوذ به یک بازار که استراتژی های دفاعی رقبا آن را بسته، کجاست؟ کی باید متوقف شد و از تلاش بیشتر دست کشید؟

اثر پذیری، کلید تغییر

پاسخ این سوالات در «اثر پذیری» نهفته است. هنگامی که چند سطح تلاش صورت گرفت و کوچکترین اثرپذیری و نرخ تغییر معناداری مشاهده نشد، زمان آن است که بازی را خاتمه دهیم. در واقع، همسر خیانتکاری که به دست و پازدن ها و تقلای زوج خود وقعی نمی گذارد و هیچ گونه کشمکش درونی پیدا نمی کند، تکلیف را از زوج ساقط کرده است. در تلاش برای اصلاح، باید تکاپو و تغییری ولو کوچک به چشم دیده شود. هنگامی که علی رغم تمام تلاش ها آب از آب تکان نمی خورد و هیچ نوع اثرپذیری مشاهده نمی شود، آن موقع زمانی است که باید تلاشها را متوقف کرد.

در مبارزه تان برای اصلاح وضع موجود به نرخ موفقیت توجه کنید. گاه مقاومت ها همچنان وجود دارد. برای مثال، مرد دست از رفتار نادرستش بر نداشته، اما گرفتار کشمکش درونی شده است. در چنین حالتی، هنوز امید به اصلاح وجود دارد و می توان به مبارزه ادامه داد.

شرکتی که قصد نفوذ به بازار جدیدی را دارد و با استراتژی های دفاعی رقبا روبرو می شود، چنانچه نتواند با بکار بستن انواع تاکتیک ها، تغییری در علایق مشتریان ایجاد کند، بهتر است از آن بازار منصرف شود.