سوره نمل آیه ۸۷

نمل-87
برنامه ریزی حیاتی

و روزى که در صور دمیده شود، پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است به هراس افتد، مگر آن کس که خدا بخواهد؛ و همگان خاکسارانه به نزد او آیند.

سوره نمل آیه ۸۷

برای مسائلی که هزینه اصلاح یا تجدیدنظر بسیار سنگین است، مقدمات را با دقت تدارک ببینید. هنگامی که سر سفره عقد بله را می گویید، پیمان زناشویی بسته می شود و تجدید نظر بسیار دشوار و با تبعات زیاد است. پس، قبل از نشستن سر سفره تمام جوانب را بررسی کرده و بدانید چه می کنید.

پس از فشرده شدن دکمه پرتاب فضا پیما، دیگر فرصتی برای رفع خطای احتمالی نیست. هر نوع خطایی به معنای سقوط و ناکامی پروژه است. به همین ترتیب، پیش از سپردن مدیریت اجرایی شرکت باید با دقت شایستگی های فرد ارزیابی شود. تبعات مدیریت ناکارآمد، می تواند به نابودی سازمان بیانجامد.

اگر در برابر مسئله ای قرار گرفته اید که فصل جدیدی برای شما می گشاید و هر نوع خطا در ابتدای آن عوارض سنگین به همراه دارد، منطق می گوید مقدمات را با حساسیت زیاد و مهارت بالا تدارک ببینید. پیش اندیشی دقیق تنها راه برای رسیدن به موفقیت در چنین مواردی است.