سوره نساء آیه ۵۳

نساء-53
مسئولیت پذیری

آیا آنان نصیبى از حکومت دارند؟ [اگر هم داشتند،]به قدر نقطه پشت هسته خرمایى [چیزى ] به مردم نمى دادند.

سوره نساء آیه ۵۳

این آیه برهان خلف است. خرما منبع انرژی است و آیه بر لزوم تلاش در جهت برآوردن حق آنچه در سیطره قدرتمان است، تاکید دارد. اگر در حال تراش یک قطعه صنعتی هستید، آن را بدون کمترین اعوجاج و نقصی تراش دهید. حق مطلب را ادا کنید. اگر فرزندی دارید، رسالت شما تامین نیازهای او در حد توانتان است. مدیریت بر مجموعه نیز همین حکم را دارد. اگر صاحب قدرتید، به حقوق کارکنان توجه ای بایسته داشته باشید.