سوره نساء آیه ۲۳

نساء-23
قانونگرایی
[نکاح اینان ] بر شما حرام شده است: مادرانتان، و  دخترانتان، و خواهرانتان، و عمه هایتان، و خاله هایتان، و دختران برادر، و دختران خواهر، و مادرهایتان که به شما شیر داده اند، و خواهران رضاعى شما، و مادران زنانتان، و دختران همسرانتان که [آنها دختران ] در دامان شما پرورش یافته اند و با آن همسران همبستر شده اید -پس اگر با آنها همبستر نشده اید بر شما گناهى نیست [که با دخترانشان ازدواج کنید]- و زنان پسرانتان که از پشت خودتان هستند، و جمع دو خواهر با همدیگر -مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد- که خداوند آمرزنده مهربان است.

سوره نساء آیه ۲۳

تفاوت انسان غارنشین با انسان متمدن در قانون است. ما آموخته ایم بایدها و نبایدها را بشناسیم و از چراغ قرمز عبور نکنیم. به کودکمان یاد می دهیم که مانند گرگی که به گله می زند، نباید محصولات داخل مغازه را ناخنک زده و تصرف کند. جمع نکردن میان دو خواهر همین معنا را دارد. ما یاد گرفته ایم از مدیرمان انتظار نداشته باشیم یار تنهایی های ما باشد (هر کس نقش اجتماعی خاص خود را دارد، نقش مدیر یا مادر بودن با همسر بودن تفاوت فاحشی دارد.)

آموخته ایم، در مناسبات اجتماعی مرزها را باز شناسیم و در داد و ستدها تا زمانی که درپوش محصولی را باز نکرده ایم، می توانیم آن را عودت داده و جنس دیگری را برداریم. هنگامی مجاز به بازنگری نیستیم که قانون یک طرفه بودن راه را نشان می دهد.

خلاصه کلام، برخی چیزها برای تصاحب کردن نیستند. قوانین اخلاقی و ارزش های عام حاکم بر موضوعی که با آن روبرو هستید را باز شناسید. به چراغ ها و علائم راهنمایی دقت کنید و از مسیر درست اهدافتان را پیش ببرید.