سوره نساء آیه ۱۱۵

نساء-115
انعطاف پذیری

و هر کس، پس از آنکه راه هدایت براى او آشکار شد با پیامبر به مخالفت برخیزد، و [راهى ] غیر راه مؤمنان در پیش گیرد، وى را بدانچه روى خود را بدان سو کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم، و چه بازگشتگاه بدى است.

سوره نساء آیه ۱۱۵

افرادی که امواج تغییر را درک نکنند، محکوم به فرو رفتن در زیر موج و ناکامی هستند. شرایط برای حیات فرد و حتی سازمان تغییر می کند و لازم است انعطاف پذیری لازم برای بازطراحی و هماهنگی با شرایط نو وجود داشته باشد. فرزند ما بزرگ می شود و باید بیاموزیم دیگر با او مانند دختری خردسال برخورد نکنیم. فضای بازار تغییر می کند و لازم است شرکت محصولاتی متناسب با شرایط رقابتی جدید عرضه کند. در دنیای نو، انعطاف پذیری یک از مهمترین فاکتورها برای بقاء است.

واقعیات پیرامونی را بررسی کنید، آیا زمان بازبینی شرایط فرا نرسیده است؟ مراقب باشید سر در لاک انجماد فرو نبرده باشید. هنگامی که به رویه های سنتی و عادات قدیم پایبند مانده اید و دنیا شکل و شمال دیگری به خود گرفته، ناگهان متوجه می شوید از مسیر صحت بسیار دور افتاده اید. پس به روز و سوار بر موج های تغییر باشید نه در زیر آن ها. کسانی که در زیر موج قرار می گیرند، به شدت منکوب و متضرر می شوند.