سوره ملک آیه ۷

ملک آیه 7
تحلیل مسئله

چون در آن افکنده شوند، نعره آن را می شنوند در حالی که می جوشد.

سوره ملک آیه ۷

هنگامی که در یک موقعیت جدید قرار می گیرید، به نشانه ها و علائم راه توجه کنید. هر موقعیت جدید شامل تهدیدها و فرصت های تازه ای است. بنابراین، برای اجتناب از مخاطرات و حرکت به سمت فرصت ها لازم است ارزیابی دقیقی از شرایط صورت گیرد. ارتقاء شغلی پیدا می کنید یا به جای جدیدی نقل مکان می کنید. مشاهده گری و شناخت بایدها و نبایدهای محیط شرط لازم برای حفظ منافع است. مشکلی غیرمترقبه سر راهتان قرار می گیرد. منطق می گوید قبل از آن که دست به هر اقدامی بزنید، ابتدا آن مشکل را به درستی بررسی کرده و راه اصولی رفع آن را بیابید. مشاهده گری و توجه به نشانه ها عامل موفقیت برای هر کسی و در هر جایی است.