سوره لیل آیه ۴

استخاره روز
سوره لیل آیه ۵۴

…کوشش شما پراکنده است (سوره لیل، آیه۴)

مانند کسی نباشید که ظاهرا به سلامتی اش بها می دهد و غذاهای سلامت می خورد، اما سیگار هم می کشد.
افراد پراکنده کار هیچگاه به مقصد نمی رسند. برنامه هایتان را بازبینی کرده و مطمئن شوید برای هدفتان برنامه ای مناسب و یکپارچه دارید. کوهنوردی که تمرکز اکیدی رو کارش دارد، قله را فتح خواهد کرد. اما، کسانی که این در و آن در می زنند و هر دم سودای چیزی دارند، عاقبت جز حسرت توشه ای بر نمی گیرند.