سوره فجر آیات ۲۱ و ۲۳

فجر 21
سازگاری با محیط

نه چنان است. آنگاه که زمین سخت در هم کوبیده شود / و پروردگارت با فرشتگان صف در صف آیند.
سوره فجر آیات ۲۱ و ۲۲
شرایط می توانند تغییر کنند و قواعد بازی کاملا عوض شوند. ناگهان سانحه تصادف زندگی آدم را زیر رو می کند، گاه رکود اقتصاد جهانی کار و کسب آدم را مختل می کند یا انقلاب در فناوری فضای کار و کسب را تحت تاثیر قرار می دهد یا… در شرایط تغییرات بزرگ، قواعد جدید را بیابید و خود را سازگار کنید.
در واقع، اگر با یک تحول اساسی روبرو هستید، بدانید شما نیز باید تحول بزرگی در خود ایجاد کنید.