سوره علق / قدرت پذیرش واقعیت

علق 13 و 14
اجتناب از روبرو شدن با حقیقت

آیا دیدى اگر تکذیب کرد و پشت کرد / آیا ندانست که خدا مى بیند

سوره علق آیات ۱۳ و ۱۴

نادیده گرفتن مسئله به معنای حل یا رفع مسئله نیست. راننده ای که چراغ قرمز را نادیده می گیرد، به این معنا نیست که دوربین ها نیز تخلف او را نادیده می گیرند. ریشه بسیاری از اشتباهات ما آنجاست که صورت مسئله را پاک می کنیم. کم نیستند زنانی که خسته از بگومگو با شوهر بدگمان یا بدخلق، راه سکوت را اختیار می کنند. چنین انفعالی آیا به معنای حل شدن مشکل است؟

مدیران ارشدی که روی بخش نظارت و بازبینی سرمایه گذاری لازم را انجام نمی دهند، سازمان را در معرض آسیب های سرطانی قرار می دهند. دلیل بسیاری از حوادث مصیبت بار در صنایع به همین نگاه سهل انگار باز می گردد. کم نیستند شرکت های بزرگی که به دلیل عدم پذیرش تغییر شرایط بازار و اصرار در حفظ رویه های پیشین، سهم بازار خود را از دست داده و گرفتار ورشکستگی شده اند.

آماده برای تغییر و روبرو شدن با واقعیات جدید

نگاه واقع بین و انعطاف پذیر داشته باشید. هنگامی که موج های تغییر فرا می رسند یا مشکلات شما را احاطه می کنند، تنها گزینه برای رهایی از سقوط، قابلیت شما برای شناخت صحیح مسائل و یافتن راه حل منطقی آنهاست.