سوره طه آیه ۱۸

طه-18
کمال جویی

گفت: «این عصای من است. بر آن تکیه می دهم و با آن برای گوسفندانم برگ می تکانم و کارهای دیگری هم برایم از آن بر می آید.

سوره طه آیه ۱۸

ذهنتان را فراتر از شرایط جاری ببرید و به جای قناعت کردن به وضع موجود، ظرفیت هایتان را در مسیر به منصه ظهور رسیدن پیش برانید.

آدمی که درونش یک فیزیکدان برجسته خوابیده، حیف است به تحصیل در تربیت معلم بسنده کند. وظیفه هر انسانی شناسایی توانایی ها و به اوج رساندن آنهاست. متاسفانه بسیاری از ما همین که نان شبمان برسد، برایمان کافی است و دست از بلندپروازی و کشف چشم اندازهای جدید بر می داریم. مدیری که رشد سازمان خود را کافی می داند، دیر یا زود در دام رقبا گرفتار می شود. کارمندی که انجام کارهای روتین روزانه را کافی می بیند، رشد شخصیتی و احتمال ارتقاء شغلی را از دست می دهد.

بلند پروازی و تلاش برای بروز ظرفیت های نهفته از ویژگی های ذاتی انسان و نماد کمال جویی اوست. این ویژگی خود را بازشناسید و به آن بها دهید.