سوره ص آیه ۴۳

ص-43
پاداش به عملکرد مثبت

و [سپس/دیگربار] خانواده اش و همانند آن را همراه ایشان، از سر رحمت خویش و براى پندآموزى به خردمندان، به او بخشیدیم.

سوره ص آیه ۴۳

ایوب پس از تحمل سختی ها و نشان دادن سزاواری خود، پاداشی عظیم دریافت می کند. آیه اشاره به همین معنا دارد: پاداش دهی به عملکرد مثبت را فراموش نکنید.

از عملکرد مثبت باید قدرشناسی کرد

هنگامی که زن وفادارانه کنار فرد با سختی ها و مشکلات مبارزه می کند تا زندگی سامان بگیرد، باید نگاه فرد به او سپاسگزارانه و قدرشناسانه باشد. زمانی که کارمندان با اشتیاق و انرژی مضاعف برای تولید تلاش می کنند، مدیریت کارخانه باید سیستم پاداش دهی رضایت بخشی را جهت قدرشناسی از عملکرد و بهره وری آنان تدارک ببیند. پاداش دادن حتی به عملکرد مشتریان نیز تعلق می گیرد و مشتری به واسطه انتخاب برند، مورد قدرشناسی قرار می گیرد. (ایجاد ارزش افزوده برای مشتری همین معنا را دارد).

به طبیعت نگاه کنید، قانون تنازع بقاء بر اساس همین سیستم پاداش دهی بنا شده است. جانداری که تلاش بهتری از خود برای سازگاری با محیط و تحمل وضعیت نشان می دهد، ادامه حیات خود و نسلش را پاداش می گیرد. به این ترتیب، سیستم پاداش دهی به عملکرد مثبت منجر به تقویت رفتار مثبت می شود.

با استفاده هوشمندانه از این ابزار، برنامه بهبود بهره وری را طراحی و اجرا کنید. پاداش به عملکرد مثبت تقویت کننده رفتار مورد انتظار است.