سوره صافات/ آزمون قفل بسته

صافات-103
در برابر مشکل بزرگ

آنگاه چون هر دو [بر این کار] گردن نهادند و او را بر  گونه اش به خاک افکند ندایش دادیم که اى ابراهیم، رؤیایت را به حقیقت باور داشتى، ما بدینسان نیکوکاران را جزا مى دهیم.

سوره صافاتآیات ۱۰۳ تا ۱۰۵

هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. ابراهیم چاقو بر گلوی فرزند در قربانگاه نهاد، دری برای گریز نبود و او اهل گریز نبود. ما اما، هنگامی که با در بسته و مسئله ای دشوار روبرو می شویم، آن را چون «معضلی گریبانگیر» می بینیم. در برابر دشواری ها، همانند شطرنجبازی گرفتار شرایط آچمز نباشید. انسان های بزرگ در تصمیمات دشوار بوده که خود را نشان داده اند و با ایستادگی در مسیر، به اهداف بلندشان نائل آمده اند.

از پیش بازنده نباشیم

اگر در را می گشایید و ناگهان با خیانت همسرتان روبرو می شوید، این پایان کار نیست. ماهیت زندگی مدرن باعث شده خیانت به یک بیماری فراگیر تبدیل شود. با حفظ عزت نفس، مبارزه ای قاطع برای درمان را آغاز کنید. طلاق همچون تیغ جراحی آخرین راه درمان است. هنگامی که آمار مالی شرکت به دستتان می رسد و با بدهی کلان روبرو می شوید، به جای پذیرش زودهنگام ورشکستگی، آستین ها را بالا بزنید و از تمام منابع برای احیاء وضعیت شرکت استفاده کنید. گاه برای خروج از بحران نیاز است، انسان از خودگذشتگی های بزرگی داشته باشد.

در وضعیت بحرانی، بجای تسلیم شدن، آمادگی برداشتن گام های بلند را داشته باشید.