سوره حج آیه ۵

کنترل-عملکرد
حج آیه ۵

… و برخی از شما به غایت پیری می رسد به گونه ای که پس از دانست چیزی نمی دانند… (سوره حج، آیه ۵)

ساختاری که به خوبی عمل می کرده، در اثر استهلاک یا عوامل دیگر دچار فرسودگی می شود. به همین دلیل است که بحث سرویس و نگهداری نه تنها در سازمان ها بلکه در زندگی نیز لازم است. زمانی که با مشکلی روبرو می شویم، چه بسا بخشی از عملکردهایمان دیگر کارآیی خود را از دست داده باشند. چه بسا مدیری که به کار گمارده ایم دیگر قابلیت مدیریت شرایط را نداشته باشد یا فرزندمان وارد فصل جدیدی از زندگی شده و ما باید نحوه ارتباطمان را با او تغییر دهیم.

وضعیت جاری را بررسی کنید و چنانچه چیزی نیازمند به روز رسانی یا تغییر است، آن را به انجام رسانید.