سوره حج آیه ۴۶

واقع بینی و عدم پیش داوری
سوره حج آیه ۴۶

… در حقیقت، چشم ها کور نیست، لیکن دلهایی که در سینه هاست کور است. (سوره حج، آیه ۴۶)

«دام باور» می تواند انسان را از فهم حقیقت و انجام کار درست باز دارد. در چنین حالتی، گاه سر در لاک خود فرو می بریم و فکر می کنیم همه چیز رو به راه است، در حالی که چه بسا برای اقدام به تغییر دیر نیز شده باشد. از سوی دیگر، گاه به کاری می پردازیم که در آن بایسته های مسیر دیده نشده و چه بسا حق هایی ضایع یا فرصت هایی تباه شود.

دام باور آفت یک مدیر خود بین یا والد متعصب است؛ زیرا آن ها را از تحلیل درست شرایط و توجه کافی به نشانه ها باز می دارد. در نتیجه رویکردی را در پیش می گیرند که منافع سازمان یا آینده فرزندانشان را به مخاطره می اندازد.

قلبتان را از باورها و خیالات ناسوده پاک کنید و دریافتتان را متکی به شواهد مستند و منطقی قرار دهید.