سوره حج آیه ۴۰

ثبات در شرایط سخت
حج آیه ۴۰

آنان که برون رانده شدند از خانه های خود به ناحق… (سوره حج، آیه ۴۰)

 

در برابر امواج منفی، خودباوری و اعتماد به نفس خودتان را از دست ندهید. در حالی که سزاواری ما مورد سرزنش قرار می گیرد یا عوامل ناروا قصد دارند ما را لاحق نشان دهند، باید محکمتر بایستیم و نشان دهیم آن چیزی نیستیم که آنان سعی دارند القاء کنند. در بزنگاهی که نیروهای مخالف قدرتنمایی می کنند، انسان های بزرگ ثبات قدم و لیاقتش را به منصه ظهور می رسانند.