سوره حج آیه ۳۷

شروط-مدیریت-رهبری
حج آیه ۳۷

… بدین گونه رام کردیم آن ها را بری شما تا بزرگ شمرید خدا را بر آنچه هدایتتان کرده است. (سوره حج، آیه ۳۷)

 

اختیاردار بودن دیگران شرط هایی دارد و یکی از مهمترین آن شرط ها بزرگ داشتن و با حرمت رفتار کردن با ایشان است. همان گونه که بزرگ شمرده می شویم، همان گونه نیز باید حقوقشان را بازشناسیم و بزرگ بداریم. یکی از برجسته ترین مثال های این مورد، خلقتی است که خداوند در آفرینش زن به کار بسته است. روح دیگرخواهانه زن، سرشت او را با خدمت به همسر و خانواده عجین کرده است و چه بسیار می بینیم زنانی را که طاقت فرساترین کارها را خادمانه در حق ما به جا می آورند و چه بسیار در میانشان درد و افسردگی را می بینم، چرا که رام بودنشان، با حرمتی و عشقی همراه نشده است.

اگر بر امری تصرف دارید، بایسته های جایگاه تان را به جا آورید.