سوره حجر آیه ۵۲

حجر-52
ارتباطات سازنده

هنگامى که [فرشتگان ] بر او وارد شدند و سلام گفتند، گفت ما از شما هراسانیم.

سوره حجر آیه ۵۲

شروع یک «رابطه سازنده» منوط به تنشزدایی است. در عالم پزشکی، عضو پیوندی باید خود را به عنوان یک عضو غیرمهاجم معرفی کند تا سیستم ایمنی، بدون تنش حضور عضو را پذیرا باشد. در ارتباطات زناشویی، زمانی ارتباطات عاشقانه شکل می گیرد که فرد رفتاری مبتنی بر تفاهم و درک نیازهای زوج را نشان دهد. فرزند نوجوان ما زمانی گوش شنوایی پیدا می کند که ورود ما به مسائل زندگی خود را به عنوان مداخله تلقی نکند.

در عالم مدیریت، همین اصل صادق است. ورود مدیر جدید به گروه نباید باعث اختلال در عملکردها شود. برای اعضاء باید روشن شده باشد که مدیر جدید شایستگی تصدی امور گروه را دارد و با رویکردی حمایتگرانه و اعتلا دهنده مسئولیت را به دست می گیرد.

دقت کنید، اگر قصد برقراری ارتباطی جدید یا احیاء ارتباطات قدیم را دارید، لازم است آن سوی رابطه، پیام مثبتی از ورود شما دریافت کند. نامشخص بودن یا تهاجمی بودن رفتار می تواند تنش زا و مخرب باشد.