سوره جاثیه آیه ۱۹

جاثیه-آیه-19
نگاه سیستماتیک

آنان هرگز در برابر خدا از تو حمایت نمى کنند [و به هیچ وجه به کار تو نمى آیند ] و ستمگران بعضى شان دوستان بعضى [دیگر]ند، و خدا یار پرهیزگاران است.

سوره جاثیه آیه ۱۹

در یک تیم، عناصر سازنده از هم پشتیبانی کرده و یک کل منسجم را می‌سازند. در نقطه مقابل، عناصر مخرب در ترکیب با هم، نقصان بیشتری را ایجاد می‌کنند. برای مثال، اعضاء سالم سازمان، کار را از خود دانسته و در حوزه فعالیتشان همچون یک مدیر مسئول تمام تلاش خود را می‌کنند تا کارها به بهترین نحو ممکن به انجام برسد. در حالی که عناصر ناشایست به دنبال منافع شخصی شان هستند و چنانچه با هم ارتباطی پیدا کنند، گروه‌های سوءاستفاده گر را تشکیل می‌دهند.

مثال دیگر، در تربیت فرزند،‌ ایده‌های مخرب را کنار بگذارید، ذهنیات آلوده کمکی به شما در تربیت کودکتان نمی کنند. تحت هر شرایطی که هستید، همواره نگاهتان به سیستم‌ باشد. چه چیزهایی به شما در بهبود ساختار زندگی یا کارتان کمک کرده و چه چیزهای نقش ترمز یا لنگ ساز را بازی می‌کنند. نگاه سیستمی درک بهتری را به ما از ابزاری می‌دهند که در اختیار داریم و متوجه می‌شویم کدامشان با سیستم سازگار بوده و نقش سازنده دارند و کدامشان می‌توانند مخرب باشند.