سوره بقره آیه ۲۶۲

modiriate mosbatکسانى که اموالشان را در راه خدا مى بخشند و به دنبال بخشش خود منت و آزارى در میان نمى آورند، پاداششان نزد پروردگارشان است، نه بیمى بر آنهاست و نه اندوهگین مى شوند.

(سوره بقره، آیه ۲۶۲)

والدینی که با اشتیاق و خلوص به تربیت فرزندانتان می پردازند، زنان و مردانی شایسته به جامعه تقدیم می کنند.

سوره بقره به روشمنطقی اشاره دارد، این که اگر بنی اسرائیل قصد یافتن گاوی را دارند،‌ باید نشانه‌های کافی آن را بدانند (با داستان بقره که آشنا هستید؟). در این آیه نیز، منطق کار و فعالیت ثمربخش مطرح می‌شود. هنگامی که عمل فرد خالص و آکنده از انرژی‌های مثبت باشد، طبیعی است که پاداش او (نتیجه عمل) موفقیت آمیز و مبتنی بر شرایط پایدار خواهد بود.

رویه‌ای مثبت و سازنده در پیش بگیرید تا اهدافتان بر بستری از ثبات تحکیم شوند.