سوره بقره آیه ۲۰۰

آینده-نگری
حل پایدار مسئله

و چون آداب ویژه حج خود را به جاى آوردید، همان گونه که پدران خود را به یاد مى آورید، یا با یادکردنى بیشتر، خدا را به یاد آورید. و از مردم کسى است که مى گوید «پروردگارا، به ما در همین دنیا  عطا کن» و حال آنکه براى او در آخرت نصیبى نیست.

سوره بقره آیه ۲۰۰

هنگام روبرو شدن با مشکلات، به جای رفع و رجوع کردن، به صورت اصولی با آن ها برخورد کنید. در حقیقت، هنگامی که به فکر منافع کوتاه مدت هستیم، اهداف بلند مدت و پایدارمان را به مخاطره می اندازیم. مادری که به هر طریق تلاش به آرام کردن کودک دارد، فرزندی لوس و متوقع به بار خواهد آورد و فردا در چالش های بزرگتری گرفتار می شود. مدیری که منافع سریع و آنی را در فروش شرکت جستجو می کند، از برنامه های استراتژیک و بلند مدت فاصله گرفته و شرکت را با تهدید روبرو خواهد ساخت.

عاقبت اندیشی و داشتن چشم انداز بلند مدت ویژگی افراد و سازمان های موفق است. در پرتو چنین نگاهی است که موفق ها و خوشبخت ها در مسیر حل کردن ریشه ای مشکلات حرکت می کنند و اجازه نمی دهند تعارض های کوچک امروز به زخم ها کهنه و التیام ناپذیر فردا تبدیل شوند.