سوره انفال / عزم در مسیر

انفال-آیه-10
انفال آیه ۱۰

استخاره روز:

و خداوند آن را جز مژده اى نکرد و تا دلهایتان به آن آرام بگیرد، و پیروزى جز از سوى خداوند نیست، که خداوند پیروزمند فرزانه است.

سوره انفال / آیه ۱۰

پروانه های وحی یک به یک می آیند، زنبورهای توحید از راه می رسند تا پس پشت قلبمان را باوری محکم فرا بگیرد. به این ترتیب، خداوند با گسیل فرشته های خود ما را در طریقت محکم می کند تا زیباترین نمایش زندگی مان را بر میدان زمان به نمایش بگذاریم. آمین بر پرندگان رهایی!