سوره النبا آیه ۲۳ و ۲۴

نقش محیط بر مشکلات
محیط چالشزا

نچشند در آن خنکى و نه نوشابه اى / مگر آب جوشان و چرکی

سوره النبا آیه ۲۳ و ۲۴

گاه مشکلات مربوط به موقعیت هستند. در سوز سرما کنار پنجره شکسته می خوابیم و انتظار رهایی از بیماری را داریم. مثال دیگر، مدیری است که شرکت را درگیر بازار نامتوازن و فاقد شانس موفقیت کرده و بعد در جستجوی مشکلات عملکردی است. والدینی را می توان دید که فرزندانشان را در معرض گروه های پرخطر قرار داده اند و خود را گرفتار چالش های پایان ناپذیر تربیتی او کرده اند.

قبل از این که هر اقدامی برای روبرو شدن با مشکلات جاری انجام دهید، احتمال تاثیرگذاری منفی محیط را بررسی کنید. در صورت پاسخ مثبت، راه حل در دور شدن از محیط و تغییر وضعیت است.