سوره النباء / تعالی سازمان

النباء-8
مدیریت تعالی سازمان

آیا زمین را گهواره ای نگردانیدیم؟
و کوه ها را میخ هایی
و شما را جفت آفریدیم

سوره النباء / آیه ۶ تا ۸‏

برای رشد متعادل دو عامل مهم باید مد نظر قرار گیرد:‏
یک- تدارک نیازها
دو- تحدید (مرزبندی) شرایط ‏
درحالی که گهواره نیازهای رشد را مشخص می کند، کوه ها نماد مرزبندی ها و چارچوبه هایی است که درون آنها کیفیت رشد ‏انسجام می گیرد. به مسئله تربیت فرزند توجه کنیم. به گفته یکی از اصحاب قلم کشور، امروزه والدین شرایط و امکانات را تا ‏سطحی فراتر از انتظار تامین می کنند، اما از چارچوبه بایدها و نبایدها که شخصیت کودک را شکل می دهد، خبری نیست. ‏مرزبندی ها و نه گفتن والدین، از کودک شهروندی متمدن و آماده برای ورود به عرصه اجتماع می سازد.‏
در حوزه سازمان ها نیز، گهواره به معنای تدارک امکانات مناسب برای کارکنان است. نمی توان ابزار مناسب برای کارمند تهیه ‏نکرد، حقوق مکفی به او نداد و انتظار بهره وری را داشت. از طرف دیگر، چنانچه امکانات ارائه شده با کوه ها، یعنی چارچوبه ‏شرح وظایف و قوانین سازمانی هدایت نشوند، محیط کار را بی انضباطی و عدم تحقق اهداف فرا می گیرد.‏
تعادل میان تسهیلات و ضوابط در آیه بعد بهتر متجلی می شود: «و شما را جفت آفریدیم». عدد دو نماد زوج و فرد، زن و مرد و ‏تعادل است. بنابراین، جفت آفریدن بشر، نمایانگر تعادل در همه وجوه هستی است. اگر سازمانی قصد رشد پایدار را دارد، باید در ‏همین تعادل میان گهواره و کوه، تسهیلات و ضوابط تمرکز لازم را داشته باشد. کارکنانی که به خوبی تامین شوند، انرژی و ‏پتانسیل حرکت را دارند. پس، قواعد سازمانی به این انسان های پرانگیزه مسیر حرکت صحیح و در مسیر اهداف سازمان را می ‏دهد.‏
نهایت کلام، مدیریت تعالی سازمان در پرتو تامین نیازها وتدوین چارچوبه های رشد محقق می شود.‏