سوره الزمر آیه ۷۰

استخاره رور
سورهه الزمر آیه۷۰

و به هر کس جزای عملش به تمامی داده شود… (سوره الزمر، آیه ۷۰)

در کوران مشکلات دو انتخاب داری: وا بدهی و تسلیم شوی یا محکم بایستی و نشان دهی که می خواهی اوضاع را اصلاح کنی. نتیجه گزینه اول مشخص است. نکته اینجاست که از نگاه خردمندان، نتیجه گزینه دوم هم مشخص است: هنگامی که در برابر طوفان حوادث و بدبیاری های غیر مترقبه خودت را نمی بازی و عزمت را نشان می دهی، سرنوشت می آموزد که به احترامت کلاه از سر بردارد.
مردان بزرگ در کوره های آهنگری دنیا پخته شده اند.