سوره البناء / پیشگیری از سقوط

النباء-1
نشانه های شکست

درباره چه چیز از یکدیگر مى پرسند؟

از آن خبر بزرگ

که در باره آن با هم اختلاف دارند.

نه چنان است، به زودى خواهند دانست

باز هم نه چنان است، بزودى خواهند دانست.

سوره النباء / آیات ۱ تا ۵

۲ نماد چپ و راست و عدد تعادل است. هنگامی که بر چیزی ۲ بار تاکید می شود، یعنی با موضوعی روبرو هستیم که نه از نظر عقلی و نه حسی مجاز به نادیده گرفتن آن نیستیم.

مردی را تصور کنید که به خانه می آید و به جای توجه به همسر، سراغ میزکارش می رود، کتابی به دست می گیرد و در دنیای خود غرق می شود. زندگی چنین خانواده ای به دلیل تامین نشدن نیازهای زن، بستر بحران بزرگی است. شاید زن بارها از مرد توجه بیشتر را مطالبه کند، شاید حتی التماس کند، اما سنسورهای مرد درست کار نمی کند، اهمیت زیادی برای دنیای زنانه قائل نیست، زیرا آن را نمی شناسد. در واقع، زمانی به خود می آید که احساسات عاشقانه زن فروپاشیده و بحران جدایی شروع شده است.

بحران های بزرگ همیشه ناشی از دست کم گرفتن علائم اولیه هستند. رقبای جدید با په عرصه می گذارند، سهم کوچکی از بازار را می گیرند و ما درباره سطح تهدید آن ها اختلاف نظر داریم، استراتژی دفاعی مناسب را تدارک نمی بینیم و بعد، ناگهان همه چیز واژگون می شود، برند های بزرگ به زیر کشیده می شوند، سریع و برق آسا.

نگاهتان را عمق ببخشید، با تحلیل موشکافانه علائم اولیه طوفان، ابعاد آن را به درستی تخمین بزنید و خود را آماده کنید. برای پیروزی در یک میدان بزرگ هم نیاز به عقلی ژرف بین داریم و هم اشتیاقی فروزان.