سوره اعراف / اصل زندگی

اعراف-155
اصول زندگی

و موسى از میان قوم خود هفتاد مرد براى میعاد ما » : برگزید، و چون زلزله، آنان را فرو گرفت، گفت پروردگارا، اگر مى خواستى، آنان را و مرا پیش از این هلاک مى ساختى. آیا ما را به [سزاى ] آنچه کم خردان ما کرده اند هلاک مى کنى؟ این جز آزمایش تو نیست؛ هر که را بخواهى به وسیله آن گمراه و هر که را بخواهى هدایت مى کنى؛ تو سرور مایى؛ پس ما را «. بیامرز و به ما رحم کن، و تو بهترین آمرزندگان

سوره اعراف آیه ۱۵۵

هفت (۷) عدد تعالی است و مسیر تکامل را نشان می دهد. عدد صفر نیز آن را تایید و تاکید می کند. ساختارهای تکامل گرا که به خوبی سازماندهی شده‌اند، شاید گرفتار امواج حادثه شده و آسیب ببینند،‌اما به حیات پویای خود ادامه داده و از بطن حوادث به سلامت عبور می‌کنند.

  • خانواده ای که بر ستون‌ عشق وفادارانه بنا شده،‌ هرگز گرفتار شکست نمی‌شود، ولو رخدادهای بسیار ناگوار،‌ همچون مرگ عزیزان و معضلات بزرگ مالی آنان را فرابگیرد.
  • شرکتی که بر بنیان شایسته‌سالاری و سختکوشی بنا شده باشد، بدل به شرکتی سرآمد و پیشرو می‌شود،‌ هرچند در مقطعی به مرز ورشکستگی برسد.

اصل پایداری و بقا را بیابید.

هنگامی که هرم زندگی شما بر اصول صحیح تعالی پایه‌ریزی شده باشد،‌ چه باک از توفان! اما،‌ اگر غیر این باشد و معیارهای بی‌ربط یا کم قدر جایگزین شده باشند،‌ نقطه اتکا سازمان یا زندگی‌تان سست و نامتعادل خواهد بود و با اندک باد تند حادثه‌ای، همه چیز ویران خواهد شد.