سوره اعراف آیه ۱۸۱

حق-سالاری
آینده نگری پایدار

و از میان کسانى که آفریده ایم، گروهى هستند که به حق هدایت مى کنند و به حق داورى مى نمایند.

سوره اعراف آیه ۱۸۱

اهل بصیرت می دانند که منافع پایدار همیشه با حق همسو است؛ و آنچه با حق زاویه پیدا می کند، منافع مقطعی یا موردیست. حقیقت این است که هنگام چالش میان منافع با حق، ویژگی آینده نگری فرد وجه متمایز خود را نشان می دهد. هرچه فرد آینده نگر تر باشد، احتمال گزینش رویه های حقگرا بیشتر است.

در مدیریت نوین می گویند بزرگترین سرمایه شرکت منابع انسانی آن است. با این وجود، کم نیستند شرکت هایی که به هنگام روبرو شدن با چالش ها، اولین اقدامشان تعدیل بی حساب و کتاب نیرو و چه بسا از دست دادن کارشناسان متبحر و ورزیده است. حق ترازویی برای اجتناب از چنین رویکردهایی است؛ زیرا از منظر کلان به قضایا نگاه می کند و مسیر ثبات و تعادل پایدار را جستجو می کند.

هنگامی که نگاه حق گرا باشد، خانواده ای که دختر اولشان ازدواج نکرده، راه ازدواج را بر دختر دوم نمی بندند یا بر خلاق علایق فرزند او را مجبور به ادامه تحصیل در رشته پزشکی نمی کنند. جوامع حق سالار به صورت طبیعی در مسیرهای درست، امور را به جریان می اندازند و در پرتو آن، به رفتاری پویا و با ثبات دست می یابند.