سوره اعراف آیه ۱۱

استخاره
اعراف آیه ۱۱

… گفتیم بر آدم سجده برید، پس همه سجده بردند مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبود. (سوره اعراف، آیه ۱۱)

در مسیر تلاش و تقلایی سخت، گاه با نتایجی روبرو می‌شوی که مطابق با ذوق و خواسته تو نیست. در چنین بزنگاهی، آمادگی داشته باش تا واقعیت را بپذیری و خواست خود را مقدم بر بدیهیات قرار ندهی.

مثال از این دست بسیار است. طبیعت انسان مقاومت برابر امر خلاف میل است. پاسخ رد شنیدن در مراسم خواستگاری، پذیرفته نشدن پروژه پیشنهادی که ماه‌ها عمرت را صرف آن کردی و… همه نمونه‌هایی از آن هستند. انسان واقع‌بین، زمان روبرو شدن با چنین نتیجه‌ای سر تواضع فرود آورده و با انعطاف پذیری شرایط را می‌پذیرد. اما، انسان دگم شبیه قابیل عمل می‌کند که چون خداوند قربانی او را نپذیرفت، بر هابیل شورید و با کشتن برادر، گناه بزرگی را مرتکب شد.