سوره احقاف آیه ۳

احقاف آیه 3
رعایت نکات ایمنی

… و کافران از آنچه هشدار مى یابند رویگردانند. (سوره احقاف،‌ آیه ۳)

آیه اشاره به انسان‌هایی دارد که خطوط قرمز خرد را رعایت نمی‌کنند و حق را در باطل می‌آمیزند. نفس‌هایی که آنچه احساسشان می‌گوید و بدون توجه به مخاطرات به جان می‌خرند. طبیعی است که عقلی که به بایدها و نبایدهای راه وقعی نمی‌گذارد،‌ گرفتار سقوط و نیستی می‌شود.

مشکل بسیاری از آدم‌ها همین نابخردی و عدم رعایت اعتدال در تفکر و توجه به بایسته‌های طریقت است. اگر بدبختی است از نفس ماست.

بدون تردید،‌ نفسی که خرد و اصول منطق را رعایت کند،‌ به شادکامی و نیک بختی نائل می‌شود. پس، هوشیار باشید و مرزهای منطقی مسیر را باز شناسید تا گرفتار ناملایمات راه نشوید.