سوره آل عمران آیه ۱۶۱

عمران آیه 161
ارزیابی فرایند

و هیچ پیامبرى را نسزد که خیانت ورزد، و هر کس خیانت ورزد، روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید؛ آنگاه به هر کس [پاداش ] آنچه کسب کرده، به تمامى داده مى شود، و بر آنان ستم نرود.

(سوره آل عمران، آیه ۱۶۱)

هر کس آن چیزی را برداشت می کند که امروز می کارد. همان گونه که پیامبر بدکنشی ندارد، و میوه عمل او خیر است، اگر عملی خالص و اندیشیده شده داشته باشید، طبیعی است که ثمره ای نیک خواهید داشت. بنابراین، تمرکزتان روی خلوص فرایندی باشد که در پیش گرفته اید یا با آن روبرو هستید، اگر اجزاء و عناصر فرایند خبر از صحت می دهند، می توان انتظار نتیجه ای سلامت را داشت.

مدیری که به جوانب کار دقت کافی را مبذول نمی دارد با عدم موفقیت سازمان خود روبرو می شود. به همین ترتیب، مادری که روش تربیتی نادرستی پیش گرفته با رفتار نابهنجار فرزند روبرو خواهد شد. برای اجتناب از خطای آینده، روی صحت وضعیت جاری تمرکز کنید.