تکویر آیه ۱۴

سوره تکویر آیه 14
تکویر ۱۴

هر کس بداند چه آماده ساخته است. (سوره تکویر، آیه ۱۴)

زمانی که سد ترک بردارد، نتیجه سیلی است که به راه خواهد افتاد. روی نتیجه اعمالتان دقت داشته باشید. کم توجهی به رفتار کودک، حکم همان سد و ترک و سیل را دارد. وقتی هوشیار می‌شوید که رفتار نادرست در فرزندتان نهادینه شده و دیگر کار از کار گذشته است. پس،‌ مشاهده‌گری حرفه‌ای باشید و پیامد را پیش از عمل ببینید و با اصلاح فرایندها صحت را تضمین کنید.

نهایت کلام این که اگر پیش اندیشی مناسب را کرده اید، خاطرتان آسوده باشد. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.