آل عمران آیه ۱۹۰

آل عمران-190
شطرنج زندگی

در آفرینش آسمان‌ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز، نشانه‌هایی برای خردمندان است.

(سوره آل عمران، آیه ۱۹۰)

فرد خردمند به چرایی و چیستی محیط پیرامون توجه نشان می‌دهد. در واقع،‌شناخت نشانه‌ها کلید فهم وضعیتی است که فرد در آن قرار دارد. در پرتو چنین درکی است که می‌تواند راه را از چاه باز شناسد و ضمن تعیین اهداف درست، استراتژی مناسب برای تحقق آن‌ها را تدارک ببیند.

شطرنجباز باش. کسی که به نشانه‌ها توجه نکند، و مهره‌ها را بی هدف حرکت دهد، ناگزیر کیش و مات خواهد شد؛ یعنی در بهترین حالت، برای چنین فردی زندگی صرف هیچ می‌شود.