سوره احزاب آیه ۶۷

احزاب-آیه-67
احزاب آیه ۶۷

و می‌گویند: «پروردگارا، ما روسا و بزرگتران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند.» سوره احزاب، آیه ۶۷

مسئله فریب خوردن همیشه این نیست که طمع ما را تحریک کنند و به بیراهه سوقمان دهند. گاه فریب خوردن در این است که ما را مجاب می‌کنند که ذلیل هستیم، در باور ما حقارت را حک می‌کنند تا دنباله رو آن‌ها باشیم و از فرمانشان پیروی کنیم. گمراهی گاه می‌تواند مزه تلخ‌کامی داشته باشد.

اگر احساس می‌کنید دیگران قصد تحمیل خواسته‌هایشان را دارند،‌ حتی اگر توان مقابله ندارید، مبارز درونتان را تسلیم آن ها نکنید. شاید جسمتان یا زندگیتان را بتوانند تصرف کنند،‌ اما هیچگاه اجازه ندهید به روحتان دست یابند.