۱۲ النگوی طلا

Amrita-Singh-Bangle-bracelets5مینا:

خاله خدابیامرزم ۱۲ تا النگو طلا دستم کرد. (درضمن این خاله ام با مادر من دوقلو بودن).

تفسیر:

در اجرای مسئولیتتان، تلاشی صادقانه و خالص را به نمایش بگذارید.

النگوی طلا زینت دست است و به عملی اشاره دارد که ما در انجام آن خود را صادق و خالص نشان می دهیم. دیدن آدمی که فوت کرده فرصت و مجالی را نشان می دهد که وجود دارد. انسان زمانی که می میرد ارتباطش با جهان قطع شده و دیگر نمی تواند کاری را به انجام رساند. بنابراین، در خواب، زمانی که شخصی را می بینیم که در عالم واقع فوت کرده، اشاره به روی دیگر مرگ، یعنی زندگی و فرصتی است که داریم.

این که خاله تان به شما النگوی طلا می دهد؛ یعنی تا فرصت دارید رفتاری خالص و بدون غل و غش از خودتان نشان دهید. برای مثال، اگر آشپزی می  کنید دل به آن بسپارید و با توجه و دقت غذایی دلپسند مهیا کنید؛ اما عدد دوازه اشاره به ماه های سال دارد که تمام بازه زمانی موجود را نشان می دهد. بنابراین، دوازده نماد سرتاسر، تمام و همه می شود. به این ترتیب، پیام خواب برای شما این است که توجه و خلوص رفتارتان را همیشه و تمام وقت نمایش دهید. این طور نباشید که یک روز درس بخوانید و ده روز تنبلی کنید؛ یا یک روز همسری نمونه باشید و باقی هفته پای تلویزیون میخکوب شوید و…

دوست عزیز، کار نیکو کردن از پر کردن است.