تعبیر خواب کلمات زیبا و حیرت انگیز قران در آسمان

این رویا مژده بخش به ثمر نشستن سال ها تمرین و ممارست شماست.

آذر:       

خونه قدیمی مادر بزرگم بودم. بعدش با مامان و خواهرم بودم. آسمان آبی و پر از ابر بود و زیبا. یکدفعه تو آسمون صفحه قران رو دیدم. یه آیه ای نوشته بود که خوب بود ومنم بقیه آیه رو زمزمه میکردم ولی الان یادم نیست. حس میکردم مال سوره های کوچکه که حفظم. بعد نگاه کردم دیدم اطرافش پر از کلمه های قرآنیه و آنقدر زیبا وحیرت انگیز بود که با خودم میگفتم یعنی الان بقیه هم (مامان وخواهرم) میبینن ؟ وباز با خودم گفتم این پاسخ صبری است که داشتی. لطفا تعبیر خواب مرا بگویید.

تعبیر خواب:

صبر و پایداریتان در حال به ثمر نشستن است و به زودی در اثر آن به اهداف بلندتان دست می یابید.

خانه قدیمی مادر بزرگ نماد تربیتی است که در مادر و خواهرتان امتداد یافته؛ اما شما با آنان متفاوتید. آیا آن ها هم می بینند، آیا آنان نیز به آن اشراف و تعالی دست می یابند؟ بعید می دانم. صبر شما در واقع محتوای  آن آیه قرآن است، هم خط و هم معنا. آیه ای از قرآن، خط اصلی شخصیت شما را نشان می دهد. خصلت بارزی که در زندگی داشته اید و صبورانه در مسیر پیش رفته اید.

اکنون ابرهای پر بار آسمان خبر می دهند که از آن خط اصلی شخصیتتان و در اثر پیروی از محتوای نورانی آیه دیگر کلمات طریقت برایتان در حال فروزش و آشکار شدن است.

دوست خوبم، تعبیر خواب قرآن و کلمات آن  نماد جنبه های مختلف طریقت هستند. رویای  شما الهامی مژده بخش است تا به شما خبر دهد از درون صبرتان و ایستادگیتان در مسیر، به زودی گل های طریقت به رویتان شکفته خواهد شد. چنانچه در کاری زندگی تان را وقف کرده اید، طریقت می تواند مربوط به آن باشد و این رویا مژده بخش به ثمر نشستن سال ها تمرین و ممارست شماست. برای مثال، نقاشی که سال ها پی گیرانه پیش رفته، در مقطعی سبک نقاشی  خود را باز می شناسد و به هنرمندی خلاق و ماندگار تبدیل می شود.