نوزاد دونده

Targetساناز:

خوابی با یک مضمون را سه بار دیدم. در واقع، نوزادی را دیدم که یک بار دو روزه، یک بار هشت روزه و یک بار دو سه ماهه بود. کارهایی می کرد که خیلی عجیب بود؛ یعنی راه می رفت و می دوید و من او را در خواب خود نابغه می نامیدم.  این نوزاد را در خواب می شناختم و خودم و دیگران از این موضوع تعجب زده بودیم.

تفسیر:

استعداد خوبی وجود دارد که باید زمینه رشد و تعالی آن را فراهم آورد.

کودک نماد توانایی یا قابلیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا به کمال برسد. این که کودک خردسال راه می‌رفت یا می‌دوید، یعنی با استعدادی روبرو هستید که از همان آغاز نشانه‌های صحت آن نمودار است. فرض  کنید، به شما بازی شطرنج را یاد دهند و شما در همان آغاز بر حریفان متوسط غلبه کنید. این نشان می‌دهد، فرد استعداد ذاتی در بازی شطرنج دارد. یا مثال دیگر این که وارد حرفه‌ای شوید و در همان آغاز مشتریان خوبی سراغتان بیاید. این امر نشان می‌دهد حرفه مناسبی را انتخاب کرده‌اید.

نابغه خواندن کودک اشراف داشتن شما به ممتاز بودن استعداد مورد نظر است. شما ظرفیتی در خود دیده‌اید و به آن اشراف دارید. اما،‌ آنچه خواب می‌گوید این است که باید به آن ظرفیت بها دهید تا رشد کند و به نهایت خود برسد. دوست خوبم، این که ما بدانیم استعداد خوبی در ریاضیات داریم، کافی نیست. حال باید سال‌ها تمرین سخت کنیم تا آن استعداد به نهایت خود برسد و از ما ریاضیدانی خلاق و نام آور بسازد. روی استعدادتان تمرکز کنید، اهداف مشخصی برای خودتان تدوین کنید، و به سمت آن‌ها حرکت نمایید.

کودک رویای شما می‌تواند ساعت‌ها بدود و سرانجام به نقطه آغاز باز گردد! دویدن‌هایتان را هدفمند کنید.