من، نامزدم و مار پیتون در جزیره کیش

جزمونا:

من و نامزدم در کیش بودیم و همچنان داشتیم قدم می زدیم یعنی همه آدم های دیگر هم در خیابان قدم میزدن. یکهو در پیاده رو یک مار بزرگ پیتون دیدیم که خوابیده بود و کاری با هیچکس نداشت. وقتی ما رو دید بلند شد و من و نامزدم فرار کردیم و اون مار هم به سرعت دنبال ما خزید. من درواقع پشت سر مار بودم و یواشتر می دویدم و بیشتر مار دنبال نامزدم بودش. یکهو ماره متوجه من شد و ایستاد و با یک دور خیز من رو بلعید و نامزدم هیچ عکس العملی از خودش نشون نداد که از خواب از ترس پریدم.

تفسیر:

هوشیاریتان را حفظ کنید و مراقب خطراتی که در مسیر خواسته‌هایتان پیش می‌آید باشید.

جزیره زیبای کیش فضایی آراسته دارد و نماد ظاهر جذاب و جلوه‌گر است. در رویای شما، افراد در رفت و آمدند ولی مار به آن‌ها کار ندارد؛ زیرا آن‌ها رفتاری مخاطره آمیز مرتکب نمی‌شوند. مار به دنبال شما می‌افتد، چون در رفتارتان مراقبت کافی را لحاظ نمی‌کنید.

در واقع، بهترین تصویر آنجاست که مار به دنبال نامزدتان است و شما در پشت سر مار در حرکتید. نامزدتان نماد خواسته‌ها و آرزوهایتان و مار خطری آشکار است. بنابراین، تصویر فوق نشان می‌دهد، در طلب خواسته‌ها به استقبال خطر  می‌‌روید، درست مثل کسی که چشم بسته پس‌اندازش را به امید سود چشمگیر به تاراج می‌دهد.

مونای عزیز، ظاهر جذاب و موجه مسائل باعث نشود، سودازده شده و چشم عقلتان را نسبت به ایرادها ببندید. مواردی پیش می‌آید که به آدم در باغ سبز نشان داده می‌‌شود و اگر با خام فکری مجذوب می‌شویم، آنگاه به خود می‌آییم که کار از کار گذشته و زیان هنگفتی متوجه‌مان شده است. پس، چشمانتان را بگشایید و هوشیار باشید.

۲ نظر

  1. درکشوردیگری بودم ومردم وحیوانات انجا جمع بودندکه بیکباره گوراسبهای پخته به میان جمعیت اورده شدکه به ان لذیذترین غذای پروتریکایی می گفتند،وهمه من جمله حیوانات نظیراسب وخروس نیزازگوشت پخته شده می خوردند،میخواهم تعبیر انرابدانم.