فردی نامشخص کمربند طلا را به کمرم بست

معصومه:

یه دستبد شبیه النگوی طلای سفید و پهن و پر از زرق و برق و نو داشتم. فرد ناشناسی که جنسیتشم یادم نیست، یه کمربند طلا که شبیه یه سینه ریز پهن و بزرگ بود دور کمرم بست.

تفسیر:

خود را دیدن و برای خود خواستن را متوقف کنید و دیگران را ببینید، نزدیک شوید به افرادی که گرد شما هستند و چون شما قلبی نیازمند لمس شدن دارند.

دوست خوبم، دست بند طلای سفید نماد نشان دادن خلوص صادقانه در رفتار است و پر زرق و برق بودن یعنی اغراق آمیز بودن. بنابراین، رویا نشان می دهد به نحو اغراق آمیزی رفتارتان بوی صداقت می دهد؛ اما  آیا به راستی شما از عمق جانتان صادق اید؟ گاه نفس انسان را فریب می دهد و خود شخص نیز باورش می شود.

چگونه می توان صادق بود و خیرخواه در حالی که شما حتی جنسیت فردی که کمربند طلا را می بندد تشخیص نمی دهید؛ یعنی اصلا توجه ای به او ندارید. این در حالی است که سینه ریز اشاره به سینه دارد که نماد نثار کردن است و کمربند اهتمام را نشان می دهد. پس، باید رفتاری محکم برای کمک به دیگران و خیرخواهی داشت؛ منتها میان آنچه جلوه می دهیم و ماسکی که بر صورت می زنیم با آنچه در جان ما جاریست تفاوتی وجود دارد.

صادقانه و از صمیم قبل دیگران را ببینید و ارزش دیگرخواهی را عمیقا احساس کنید.