شاخه گل‌های نیلوفر را جمع می‌‌کردم

morning_glory1280x960هدی:

خواب دیدم که توی خانه بزرگ و زیبایی زندگی می کنم و دسته ای گل نیلوفر چیده ام و در صحنه ای دیگر گل ها را دیدم که جلوی پام پخش شده اند و من در حال جمع کردنشان هستم.

تفسیر:

در ضرب المثل فارسی داریم: کار نیکو کردن از پر کردن است؛ و شما مصداق بارز آن هستید. فردی که سوار کار شده و به تمام کمال آن را انجام می‌دهد.

خانه بزرگ نماد فرصت‌های زیاد است. گل نیلوفر نیز گرد شاخ و برگ درختان پیچیده و بالا می‌رود. بنابراین، نماد احاطه کردن و سوار موضوع شدن است. این که دسته گل نیلوفری چیده‌اید، نشان می‌دهد از نظر اخلاقی روحیه پی گیری دارید و به کاری که بچسبید آن را رها نمی‌کنید. در صحنه بعد که گل ها را دارید جمع می‌کنید، نشان می‌دهد آدم سهل انگاری نبوده و نسبت به آنچه انجام می‌دهید احساس مسئولیتی پیگیرانه دارید.

نقطه قوت آدمی چون  شما این است که داشته‌ها او را شلخته و سست عنصر نمی‌کند. چنین شخصی روحیه جدیت و پی گیری را در امور حفظ کرده و در نتیجه می‌تواند با چنین خصلتی به هر آنچه می‌خواهد برسد.