تعبیر خواب پا و سوسک

غین:

توی خواب دیدم سوسک روی پای یکی از همکارهای پدرم است (که به تازگی دیده بودمش) و خودش متوجه آن نبود تا من به او خبر دادم. بعد استادم که در رشته ی خود آدمی نامی است در مقابل من زانو زده بود (من روی نیمکت نشسته بودم) و صورت مرا ۲دستی گرفت و با بوسیدن و ابراز دلتنگی مرا متوجه خودش کرد … همینطور که بر گونه هایم بوسه میزد به طور اتفاقی بر لب هایم بوسه زد و ادامه داد …. برایم ترسناک بود.

 

تعبیر خواب :

گاه آدمهایی که مورد احترام ما هستند و برایشان ارزش خاصی قائل هستیم، بر خلاف باوری که به آنها داریم، موجبات اضطراب و تنشهای روحی را برای ما فراهم می کنند. در این حالت، عمل درست جلوگیری از مداخلات ناگوار آنهاست.

در رویا، فرد را از سوسکی که روی پایش نشسته و می تواند موجبات تشویش خاطرش شود آگاه می کنید. تعبیر خواب سوسک تشویش و اضطراب است. اما استاد رویایی تان موجود قابل احترامیست که نمی توانید بپذیرید در باطن همانند همان سوسک تشویش زاست.

باورهایتان را کنار بگذارید و احساساتتان را مهار کرده با ژرف بینی ببینید چه شخص یا اشخاصی برکه آرامش زندگیتان را گل می کنند. تعبیر خواب پا نیز امکان حضور است. شما با پایتان وارد محیطی شده و با پایتان نیز می توانید از آن خارج شوید. بنابراین، زمانی که امکان آن را دارید تا از عوامل تشویش زا فاصله بگیرید، هوشیار باشید و این کار را بکنید.