دیدن نام خدا مرا منقلب کرد

ناهید:

جایی اسم خدا رو نوشته بودند. با دیدن اون، از ته قلب شروع کردم حرف زدن.

تفسیر:

سوره انبیاء/ آیه ۴۷/ عبارت «کفی بنا حاسبین» به معنای کافی است که ما حسابگر باشیم. در این آیه به حسابگری و کنترل کوچکترین رفتار اشاره شده است. در خواب شما ناظر کیست؟ در آنجا اسم خدا تلنگری است تا شما متوجه ناظر بیرونی شده و احساساتی گرم و سوزان نشان دهید.

دوست خوبم، نوشته نماد یادمان است و اسم نوشته شده خدا یادمانی برای به خاطر آوردن حضور خداست و شما تحت تاثیر این حضور ناگهان منقلب می شوید. روی دیگر خواب این است که ناظر وجدانی شما از نوع بیرونی است؛ یعنی وقتی می بینید دیگران رفتار شما را مشاهده می کنند تلاش می کنید به نحو اغراق آمیزی خود را خوب نشان دهید. این عمل شما شبیه رفتار کودکان است که وقتی دیگران را ناظر اعمالشان می بینند، دست از پا خطا نمی کنند؛ اما زمانی که بزرگتری دور و برشان نیست، به کار خود می پردازند. تلاش  کنید ناظر وجدانیتان را درونی کرده  و با تعهدی خالصانه به وظایفتان عمل نمایید.