تعبیر خواب دعاهای زیر راه پله

تشخیص-زن-قدرتشادی:

سلام، خسته نباشید. اگه می شه خوابم رو تعبیر کنید. یه شب خواب دیدم از تو خونمون کلی دعا پیدا کردیم مخصوصا زیر پله های خونمون. انگار کسی قایم کرده بود. اگر میشه جوابم رو زودتر بدین، خیلی نگرانم.

تعبیر خواب:

معضلاتی که زندگی شما را در هم تنیده، ناشی از تصمیمات اشتباه خودتان است. بنابراین، زمانی که شروع به تشخیص درست مسائل و اصلاح رفتارتان می کنید، در مسیر رهایی از مشکلات قرار گرفته اید.

دوست خوبم، دعا نوشته ای است که دعانویس ادعا می کند توانایی خاصی دارد. برای مثال، رزق را زیاد می کند، خواستگار می آورد یا همسر را مطیع آدم می کند. آیا یک تکه کاغذ نوشته چنین توانیی می تواند داشته باشد؟ دعا نماد امر باطل یا ظاهر نمایی است. راه پله نیز مسیر دسترسی به جایی را می گشاید، بنابراین، تعبیر خواب راه پله دسترس پذیری یا میسر کردن است. زمانی که شما دعاهای زیادی را زیر راه پله می بینید، یعنی با رفتن در مسیر اشتباه از راه درست دورتر و دورتر می شوید. توجه داشته باشید که فضای خواب در خانه شما می گذرد و خانه نماد آرامش است. به این ترتیب، خواب نشان می دهد تصمیمات نادرستتان ریشه مشکلاتی است که آرامش زندگی تان را بر هم زده است.

اما، «یافتن» نماد تشخیص است. در رویای شما یافتن دعاها در زیر راه پله به معنای آن است که با تشخیص اشتباهاتتان از راه پله نادرست پایین آمده و در مسیر صحت قرار می گیرید.

برای مثال، فرض کنید زندگی خانوادگی شما آکنده از مشاجرات طولانی است. اما چرا؟ خوب که نگاه می کنید، متوجه می شوید بهانه گیری ها یا زیاده خواهی هایتان ریشه تمام درگیری ههایی بوده که با همسرتان داشته اید.

خواب می گوید، ریشه مشکلات را در خود بجویید و  با بهبود رفتارتان از مردابی که در آن فرو افتاده اید نجات یابید.