تعبیر خواب جاده و خروسی که گفت: یا حسین!

فقر-مسئولیت-اجتماعیسوار تاکسی بودم تا به محل کارم بروم؛ ولی از جایی ماشین مسیرش را منحرف کرد و از مسیر با شیب بسیار زیاد بالا رفت، انگار که از یک دیوار راست بالا بره. شدت فشار اون هم احساس می شد تا اینکه به مسیر خاکی صافی رسیدیم. دو طرف مسیر تکه سنگ های نامنظمی وجود داشت که مثل سنگ قبر با عکسهایی از بچه ها بود که انگار مرده بودند. بعد راننده گفت که به گیلان رسیدیم. من تصاویر رو از بالا می دیدم. پرنده ها و حیوانات رو زمین افتاده بودند. خروسی از روی زمین بلند شد پرهای گردنش رو به زمین مالید و سیاه رنگ کرد. بعد با کمال تعجب گفت یا حسین. مرغ و احشام رو هم می دیدم که همین کار رو می کردند و همین کلمه رو تکرار می کردند.

تعبیر خواب:

معنای خوابتان را در این شعر استاد ارجمند نیما یوشیج به خوبی می توان دید: آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان! دردهای انسان و نیاز آدم ها را ببینید و از آنچه خدا شما را بهره مند کرده، برای کمک به خلق خدا استفاده کنید. کمک می تواند مادی باشد و می تواند ارشادی باشد: کمک به حس مشترک آدم بودن.

تاکسی فضایی است که انسان ها از حال یکدیگر با خبر می شوند. تعبیر خواب جاده با شیب زیاد درک شما از مشقاتی است که دیگران به آن گرفتار شده اند. بچه نماد رشد و سنگ قبر نماد فرصت از دست رفته است. هر فردی می تواند باعث حفظ و تعالی دیگران شود، چرا با دریغ آن، اجازه می دهیم دیگران درون تهیگی غرق شوند؟

اما، خروس نماد خبررسانی و آگاهی بخشی است. گلو نماد غیرت و حمیت و سیاهی نماد محنت و رنج است. فریاد یا حسین را که دیگر خود می دانید، نماد حق خواهی و ایثار و گذشت طلبی است. بگذر ای انسان از خودبینی و خودخواهی هایت و دمی آدم باش، به داد آدم ها برس!

دام و طیور حسین گو، نماد نیازهای اولیه ای هستند که دیگران دارند تا بالا بکشند جان هایشان را از زیر خط فقر و محنت. آدم بودنتان را باز شناسید و به فریاد دادخواهان شنوا باشید.