تعبیر خواب خرس عروسکی

خرس-عروسکیپریا:

سلام دو سه بار خواب دیدم از آسمان هدیه ای دریافت می کنم مثلا من به خرس های عروسکی علاقه زیادی دارم. یه شب خواب دیدم از آسمان یک خرس عروسکی بزرگ و زیبا بهم داده شد.

تفسیر:

برای ساختن زندگی تان و دست یافتن به اهدافتان روحیه جنگندگی را در خود پرورش دهید.

آسمان باران را می فرستد تا زمین بارور شود. آسمان گرمای آفتاب را در شهریور ماه به ما نثار می کند تا محصولات کشاورزیمان به ثمر بنشینند. آسمان نماد ساختن سرنوشت و انجام کارهاست. خرس موجودی قلمرو طلب است و تعبیر خواب خرس جنگندگی است. عروسک نیز تظاهری از واقعیت را نشان می دهد. عروسک چیزی است که ما به آن وانمود می کنیم، اما فاقد آن هستیم.

در رویای فوق، از آسمان عروسک بزرگ و زیبایی از یک خرس به شما داده می شود. این یعنی تظاهر کردن به جنگیدن برای زندگی تان را کنار بگذارید و به نحوی واقعی روحیه مبارزه را در خود بپرورانید تا بتوانید بر سرنوشتتان تاثیر گذاشته و به اهدافتان نائل شوید.

دوست خوبم، نمایش قدرت دادن، نمایش سخت کوشی دادن، هیچ فایده ای ندارد. در سر جلسه امتحان دانش فرد محک می خورد نه هیچ چیز دیگر. اگر خواستار توفیق در زندگی تان هستید، بیاموزید برای دست یافتن بر هر چیزی باید به سختی مبارزه کرد. نا برده رنج گنج میسر نمی شود.