تعبیر خواب نذری حلیم و شله زرد پخش می کردم

0_791483001343420975_taknaz_irسمیرا:

خواب دیدم دارم حلیم و شله زرد پخش می کنم. احساس می کنم نذری بود؛ ولی نمی دونم نذر کی بود.

تعبیر خواب :

در مسئولیت هایی که می پذیرید، به کیفیت کار توجه کرده و شور و شوق نشان دهید.

تعبیر خواب نذری رعایت برابری و عدم تبعیض است. هنگام که غذای نذری توزیع می شود همه را به چشم برابر می نگریم و به یکی کمتر و به یکی بیشتر نمی دهیم. یعنی پخش کردن نذری مسئولیتی است که فرد می پذیرد تا غذا را به عدالت میان دیگران تقسیم کند. بنابراین، نماد وظیفه شناسی و رعایت ارزش هاست. شله زرد غذایی است که ظاهری بسیار دلپسند و جذاب دارد. شله زرد نماد خوشایندی و جلوه گری است. حلیم نیز غذایی است که باید ساعت ها هم زده شود و آشپز بالای کار باشد. پس، پی گیری و جدیت را نشان می دهد. وظیفه شناس باشید و حق هر چیزی را رعایت کنید. همچنین به تکالیف اجتماعی یا حرفه ای تان دل ببندید و به شایستگی به آن ها عمل نمایید.

دیگران وقتی شما را می بینند، تحسینتان خواهند کرد؛ زیرا از سر صداقت آنچه در چنته دارید بروز می دهید و در عین حال، حواستان به ارزش های اخلاقی و لزوم حفظ حرمت ها هست.