بچه گربه را که بیرون انداختم دوبرمن به در کوبید

Animals___Dogs_Angry_Doberman_barking_047955_29حسین:

بچه گربه‌ای در خانه بود و این طرف و آن طرف می‌دوید. دنبالش کردم و گرفت و از در خانه بیرون انداختم. همین که در را بستم، سگ بزرگی، گویا از نژاد دوبرمن، با پوزه سفید و با دو دست بالا پرید و محکم به شیشه زد به طوری که  با وحشت زیاد از خواب بیدار شدم.

تفسیر:

شور و شوق زندگی را باز یابید و اجازه ندهید ترس ها و اضطرابهای درونیتان شما را از زندگی و با دیگران بودن محروم کند.

بچه گربه موجود بازیگوش و سرشار از انرژی است. بچه گربه در خواب نماد شور و شعف زندگی است. خانه فضای ذهنی و آن انزوایی را نشان می‌دهد که شما برای خودتان ایجاد کرده‌اید. در حقیقت، زمانی که بچه گربه را بیرون می‌کنید، نیاز به شادی و نشاط را در ناخودآگاهتان پس می‌زنید.

نتیجه ترس‌هایی است که در نماد سگی سهمگین خود را نشان می‌دهد و به در می‌کوبد. اکنون شما در انزوایی سربی فرورفته‌اید. در دنیای واقعی سگ دشمن گربه است و در رویای شما بچه گربه شور زندگی درونتان را نشان می‌دهد که باید رشد کند و ببالد؛ اما شما گرفتار ترس‌ها و اضطراب‌ها و ذهنیات انزواطلب، خانه را از نور زندگی خالی کرده و در غار تنهایی تان اسیر ترس‌ها شده اید. در واقع، خانه را اگر امنیت تفسیر کنیم، به دنبال امنیت روانی خود جسارت روبرو شدن با زندگی را پس زده، فرصت جست و خیز احساساتان را از خود گرفته اید. اکنون در میانه ترس‌هایتان آن امنیت حصول ناپذیر را می‌‌جویید.

دوست خوبم، به زندگی سلام دوباره‌ای دهید و بدانید انسان آفریده شده تا با دیگران زندگی کند و طعم شادی را بچشد.