باسن با موهای بلند

سمانه:

همسر برادرم را در خواب دیدم که باسن و همین طور زیر شکمش موهای بلندی داشت.

تفسیر:

پیامی که خواب برای شما دارد این است که اگر قصد انجام کار  یا ورود به مسئله‌ای را دارید، ابتدا خودتان را برانگیزید و از نظر روانی برای آن آماده شوید.

مو نماد سطح آمادگی و بخش میانی محل انگیزش است. بنابراین، موی بلند در آن قسمت ها زائد بوده و نماد فقدان انگیزه است. فرض کنید بخواهید سر کار بروید، یا برای امتحان آماده شوید، اما بی  حال و فاقد انگیزه باشید. موتور موفقیت را انگیزه به گردش می آورد.

خودتان را باز بیابید، با تصویرسازی مثبت وجودتان را آکنده از انرژی نمایید و تلاش کنید برای انجام کارهایتان پر انگیزه و سرشار باشید.

اما، درباره همسر برادرتان باید گفت، احتمالا رابطه زناشویی آن ها سرد است که یکی از  دلایل عمده آن به بی تفاوتی و کم توجه ای زن برادرتان باز می گردد. اشتهای انسان به بوی خوش غذا باز می شود. یک مرد نیز خواستار تابش انرژی مثبت و پاکیزگی  و پیراستگی زن است. زنی که وجودش را چون گل بیاراید، همسرش پروانه وار به گردش در می آید.